12.31.2014

فانتزی سقوط

در هواپيماييم و قرار است تا نيم ساعت ديگر فرود بياييم. بغل دستيم يك دختر آمريكاييست كه مثل من حوصله اش سر رفته است و با موبايلش ور ميرود. من چند فانتزي در زندگي دارم و يكي شان دوست شدن با دختريست كه در يك پرواز بر فراز آتلانتيك در كنارم نشسته است. اما اين يك پرواز خسته كننده داخلي ست و اگر ميخواستيم باهم دوست شويم تا الان بايد شده بوديم چون نيم ساعت ديگر پرواز مينشيند. هوا خيلي خراب است. هواپيما دارد ارتفاع كم ميكند و تكانهاي شديدي ميخورد و تايپ كردن براي من سخت تر ميشود. فانتزي ديگرم سقوط هواپيماست كه مرگي بي نهايت هيجان انگيز و دوست داشتنيست!  وقتي چند ساعت لاي دوتا صندلي تنگ بچوپاننت و نه منظره اي داشتي باشي براي ديدن و نه همدمي براي گپ زدن، حتي يك تكان كوچك هم كلي هيجان انگيز ميشود. بخصوص چون اين هواپيماي قديمي مانيتور هم ندارد كه بشود فيلم هاي در پيت ديد. دختر كنارم كمي ترسيده است! خب با اين تكانها حق دارد بترسد.  اما من با اصرار عجيبي ميخواهم تا قبل مرگم اين متن را تمام كنم. به بهترين سناريو موجود فكر ميكنم. تكان ها بيشتر ميشود درب چند محفظه بالاي سرمان باز ميشود و چند چمدان ميوفتند. صداهاي جيغ خفيف. در ميان صداي مسافران و تكانهاي هواپيما صداي مهماندار گم ميشود. يك تكان شديد. دستش را محكم روي دستم ميگذارد. چراغها خاموش روشن ميشوند. به هم زل زده ايم. دهانم نيمه باز است، مثل وقتي تشنه ام. لبهاي هردومان خشك شده است. هواپيما دايو ميكند نفسم خالي ميشود.  در ميان تكانهاي شديد و صداهاي جور وا جور فقط صداي نفس كشيدنش را ميشنوم. فقط ميخواهم لحظاتي ديگر زندگي كنم، تا بتوانم اندكي بيشتر به چشمهايش خيره شوم. اصلا مگر ميشود در اين بهترين لحظه با زندگي وداع كرد. 
تند تند در گوشي ام به دنبال اهنگي براي اين لحظات مي گردم. آخرين آهنگ. يك هدفون را در گوشم و ديگري را در گوشش فرو ميكنم.
چشمهايش برق ميزند. در ميان اين آشوب ما تازه به جزيره اي از ارامش رسيده ايم. صورتهايمان بهم نزديكتر ميشود... گرماي لبهايش...

چراغها روشن ميشود. تكانها كمتر شده است. همه به شكل تصنعي و مسخره اي مرتب سر جاي شان نشسته اند. از جمله چمدانها. او هم خيره به جلو در صندلي اش نشسته است. بدون هيچ واكنش خاصي به همه اين تكانها و فانتزيها! 
فكر نكنم اين دفعه هم سقوط كنيم.  اما من چند فانتزي ديگر هم دارم. فانتزي ديگرم دوست شدن با دختر پشت كيوسك مصاحبه سفارتخانه هاست!